ประวัติความเป็นมาของบริษัทพันเสด็จคอนกรึต

บริษัทพันเสด็จคอนกรีตจำกัด ก่อตั้่งเมื่อปี ค.ศ.2002 โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างสำเร็จรูป เสาคอนกรีตอัดแรง เสาไฟไฟ้า คอน สปัน แท่นปูน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอืนๆ

เนื่องด้วยปริมาณความต้องการทางตลาดที่สูงขึ้น บริษัืทของเราจึงได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และในปี ค.ศ.2006
บริษัืทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นมูลค่า 5 ล้านบาทเพื่อลงทุนผลิตด้วยเทคโนโลยีแบบใีหม่ส่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเนื่องจาก ลดขั้นตอนการทำงาน ลดปัญหาแรงงานและคุณภาพงาน ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการก่อสร้างอีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย